Общи условия

АНТ ДИЗАЙН ЕООД

1. УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящите Условия за ползване уреждат правата и задълженията между търговското дружество АНТ ДИЗАЙН ЕООД , с ЕИК 207139499  (наричан по-нататък "Доставчик") и други лица, ползващи услугите на Shopstyle.bg (наричани по-нататък "Потребител"), произтичащи от договори за услуги (наричани по-долу "Договор за услуга"), сключени чрез интернет страницата на Доставчика на адрес: Shopstyle.bg(наричан по-долу "Уебсайт"), или през Facebook. Условията за ползване допълнително уреждат правата и задълженията, свързани с използването на услугата Shopstyle.bg, уебсайта и други свързани правни отношения.
 2. Доставчикът има право да променя или допълва Условията за ползване. Промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта.

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГА

 1. Съгласно договора за услугата Доставчикът се задължава да включи Потребителя в системата Shopstyle.bg. Потребителят се задължава да предостави своите валидни лични данни (вижте секции 8 и 9).

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГА

 1. Договорът за услугата се сключва чрез въвеждане на имейл адрес на Потребителя на уебсайта или чрез влизане на Потребителя чрез Facebook. За целите на Условията за ползване, посоченият от Потребителя електронен адрес се счита за правилен. Потребителят се съгласява, че Доставчикът може да започне да предоставя услугата съгласно Договора за услуга веднага след сключване на Договора. Всички разходи, направени от Потребителя във връзка с използването на средства за дистанционна комуникация за сключване на Договора за услуги (например разходи за връзка с интернет), се поемат от Потребителя.

 

4. УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА

 1. Доставчикът не е длъжен да предоставя услугата, ако е възпрепятстван да предоставя услугата поради проблеми от страна на Потребителя или други лица. Доставчикът не е длъжен да предоставя услугата, особено в случай на прекъсване на електрозахранването, повреда в мрежата за данни, други неизправности, причинени от трети лица или при форсмажорни обстоятелства.
 2. Когато се предоставя услугата, могат да възникнат спиране, временни ограничения, прекъсвания или влошаване на качеството.


5. ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА ЗА ДЕФЕКТИ В УСЛУГАТА, ОПЛАКВАНИЯ

 1. Правата и задълженията на Страните по отношение на отговорността на Доставчика за дефекти в обслужването се уреждат от приложимите общозадължителни правни норми, а именно от разпоредбите на ал. 499 и следващите от Закон №. 40/1964 Сб., Граждански кодекс с промените (наричан по-нататък "Граждански кодекс"). Потребителят ще упражни правата си, произтичащи от отговорността на Доставчика за дефекти в услугата, с Доставчика писмено по електронна поща, изпратена на адреса за връзка (раздел 12.4).

 

6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

 1. Услугата би следвало да е достъпна само за Потребителя. Без предварителното съгласие на Доставчика Потребителят няма право да разрешава на трети лица да използват услугата.
 2. Във връзка със услугата Потребителят няма право да използва механизми, инструменти, софтуер или процедури, които имат или биха могли да имат отрицателно въздействие върху работата на оборудването на Доставчика, безопасността на Интернет или други интернет потребители.
 3. Потребителят не трябва да извършва дейност, която би могла да блокира или ограничи работата на сървъра на Доставчика, където се извършва услугата, да атакува сървъра по друг начин или да подпомага трето лице при такова поведение. По-специално, Потребителят не трябва да натоварва сървъра на Доставчика, където услугата се изпълнява с автоматизирани заявки.

 

7. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 1. Потребителят съзнава, че всеки софтуер, от който се състои уебсайтът, е обект на авторско право. Потребителят се задължава да не извършва никаква дейност, която би позволила на Потребителя или на трети лица да се намесват или да използват без разрешение софтуера, чиито права на собственост или права на ползване принадлежат на Доставчика.
 2. По отношение на Потребителя Доставчикът не е обвързан с кодекси за поведение по смисъла на т. 53a, ал. 1 от Гражданския кодекс.

 

8. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА И ДАВАНЕТО НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ

 1. Личните данни на Потребителя, който е физическо лице, са защитени съгласно Закон №. 101/2000 Сб., за защита на личните данни, както и нговите изменения.
 2. Потребителят, който е физическо лице, се съгласява с обработването на следните лични данни: имейл адрес, град/населено място, интереси, посочени в услугата Shopstyle.bg, основни данни, предоставени от Facebook, списък с приятели във на Facebook и имейл адреса на Потребителя във Facebook акаунта (наричани по-долу заедно "Лични данни").
 3. Потребителят дава съгласие на Доставчика за обработка на Личните данни на Потребителя, за да изпълни задълженията по Договора за услуги и с изпращането на други рекламни съобщения от Доставчика.
 4. Доставчикът може да използва трета страна като Администратор на данни за обработка на  личните данни на Потребителя.
 5. Потребителят съзнава, че той е длъжен да осигури правилни и точни лични данни и да информира Доставчика незабавно за всички промени в тях.
 6. Личните данни се обработват за неопределен период от време. Личните данни се обработват по електронен път чрез автоматизиран начин или в печатна форма по неавтоматизиран начин.
 7. Потребителят потвърждава, че личните данни, които Потребителят предоставя, са точни и че е бил информиран, че предоставянето на лични данни е доброволно. Потребителят заявява, че е бил информиран, че може да отмени съгласието си с обработката на личните данни от Доставчика чрез писмено уведомление, доставено на адреса на Доставчика.
 8. Ако Потребителят вярва, че Доставчикът или Администраторът на данни (параграф 8.4) обработва личните му данни по начин, който противоречи на защитата на личния живот на Потребителя или в нарушение на закона, особено ако неговите лични данни са неподходящи по отношение на целта на тяхната обработка, Потребителят може да:
  • попита Доставчика или Администратора за обяснение,

  • помоли Доставчика или Администратора да поправи ситуацията. Това може да включва блокиране, промяна, добавяне или унищожаване на лични данни в частност. Ако искането на Потребителя по предходното изречение се счита за оправдано, Доставчикът или Администраторът незабавно ще отстрани дефекта. Ако Доставчикът или Администраторът не изпълни искането, Потребителят има право да се обърне директно към Службата за защита на личните данни. Тази разпоредба не засяга правото на Потребителя да се свърже директно със Службата за защита на личните данни в този контекст.

 9. Ако Потребителят поиска информация за обработката на личните му данни, Доставчикът е длъжен да предостави такава информация на Потребителя. Доставчикът има право да изисква разумна такса за предоставяне на информацията в съответствие с предходното изречение. Тази такса обаче не надвишава разходите, необходими за предоставяне на информацията.

 10. Потребителят дава съгласието си за изпращане на информационни и рекламни съобщения от Доставчика, които са свързани с услугите или бизнеса на Доставчика към адреса на Потребителя.

 

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОГОВОРА ЗА УСЛУГА

 1. Потребителят, който е потребител по смисъла на чл. 52, ал. 3, Закон № 40/1964 Сб. на Гражданския кодекс, както и промените (наричан по-нататък "Граждански кодекс"), има право съгласно разпоредбите на ал. 53, ал. 8А от Гражданския кодекс, да се оттегли от Договора за услуги, като изпрати искане за прекратяване на ползването на услугата от имейл адреса, посочен от Потребителя при сключването на настоящото Споразумение.

 

10. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 1. Потребителят или друго лице, използващо Уебсайта, приема, че без предварителното писмено съгласие на Доставчика няма да има право да използва текстовете, графичните произведения или други обекти, които могат да бъдат намерени на уебсайта и са защитени с авторски права.
 2. Потребителят се съгласява, че може да постави само такова съдържание на Уебсайта, създадено от Потребителя или чийто автор е дал съгласието си на Потребителя да направи съдържанието достъпно на уебсайта. Потребителят посочва, че чрез поставянето и предоставянето на съдържанието на уебсайта не се нарушават авторски или други права на трети лица и не се нарушават общообвързващи правни разпоредби.
 3. До степента, предвидена в т. 5 от Закон №. 480/2004 Сб., за определени услуги на информационното общество и в съответствие с тази разпоредба, Доставчикът не носи отговорност за дейностите на потребителите.
 4. При използване на уебсайта на Доставчика (сървър), Потребителят няма право да използва механизми, софтуер или други процедури, които могат или биха могли да окажат отрицателно въздействие върху работата на Уебсайта или сървъра.
 5. Потребителят има право да публикува информация на Уебсайта. Това включва създаването на сетове (колажи), колекции, качването на изображения и публикуването на коментари (наричани по-долу "Участие") в частност. Участието представлява мнението на автора и не представляват становища на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за верността на информацията, съдържаща се в Участието, и за съответствието на такава информация с правните разпоредби.
 6. Доставчикът има право да отстрани всяко Участие без да посочи причина.
 7. Веднъж публикувани, Участията ще станат собственост на Доставчика и техният автор по този начин прехвърля правата, свързани с тези Участия, дори ако те се считат за произведение по смисъла на Закон №. 121/2000 Сб.,за Авторското право: да използва, променя, копира, разпространява, предава, публично изпълнява, възпроизвежда, публикува, подлицензира, предава или продава такава комуникация и да създава производни продукти от тях, или да преотстъпи лиценза с неограничени права на трето лице, което да упражни кое да е от гореизброените права, предоставени във връзка с такива Участия.
 8. Чрез публикуване на Участие Потребителят се отказва от всяко право на възнаграждение и посочва, че няма да ограничава начина, по който ще се използват Участията, публикувани от Потребителя.
 9. Потребителят няма право на никакво възнаграждение за публикуване на Участие.
 10. Доставчикът има право да предостави правото да използва Участия на трето лице (като изключително или неизключително).

 

11. НАШАТА ТЪРСАЧКА

 1. За пълен списък на резултатите от търсачкана на уебсайта ние търсим в имената на продуктите и описателните текстове сред няколко милиона търговски предложения, които са ни предоставени. При търсенето включваме и имената на категориите продукти и/или характеристиките на продуктите. Изброяваме резултатите от търсенето на продукти според уместността на резултата. Резултатите от търсенето, базирани на имената на продуктите, имат по-голяма уместност от резултатите, базирани на описателни текстове. Показваме продуктите, където терминът за търсене се показва в името на офертата, по-високо в списъка с резултати от търсенето, отколкото други продукти.
 2. Търсенето на няколко думи може да доведе до резултати, при които термините не се появяват непрекъснато. От тях, наред с други, заявките могат да бъдат засегнати от някои маркови продукти във връзка с общи термини. Търсенето на "панталони име на марка" може да открие не само панталоните на съответните дизайнери, но и онези оферти, които използват марката в текста на офертата си. Това може да се случи, ако марката има описателен характер или съкращение.
 3. Ако имате въпроси относно нашите резултати от търсенето, срещнете бъгове или намерете нарушение на правата върху запазените марки, дължащи се на обява, не се колебайте да ни пишете на адрес info@shopstyle.bg

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Ако отношенията, свързани с използването на Уебсайта или правните взаимоотношения, установени в договора за услуги, съдържат международен (чуждестранен) елемент, страните се договарят, че отношенията се регулират от българското законодателство.
 2. Всички спорове, произтичащи от настоящото споразумение или във връзка с него, се уреждат в съда.
 3. Договорът за услуги, включително и Общите условия, се архивират от Доставчика в електронна форма и не са достъпни за обществеността.
 4. Данни за връзка с Доставчика: адрес:г.р.Русе 7002 , България , e-mail адрес: info@shopstyle.bg

В Русе, дата: 01.10.2022